Algemene Voorwaarden

K.v.K. Den Haag
Handelsregister 27320922
Gedeponeerd bij de K.v.K. Den Haag onder nummer 27320922

De in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van en met AllUnited B.V., gevestigd te Noordwijk aan de Erasmusweg 19, nader te nomen opdrachtnemer.

AllUnited en IS4C (Integral Solution for Clubs) zijn twee van de merknamen waaronder de opdrachtnemer zijn producten aanbied.

Artikel 1: Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle door opdrachtnemer gesloten overeenkomsten tot het verrichten van enige diensten behoudens tussen partijen overeen te komen wijzigingen, welke door opdrachtnemer schriftelijk dien te zijn bevestigd.
1.2 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, gelden algemene voorwaarden van opdrachtgevers voor de aan opdrachtnemer verstrekte opdrachten slechts voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige algemene voorwaarden. In geval van twijfel omtrent de vraag of zodanige strijdigheid bestaat, prevaleren de algemene voorwaarden van opdrachtnemer.
1.3 De opdrachtgever, met wie eenmaal onder vigeur van de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.
1.4 Wijzigingen die door opdrachtnemer in de algemene voorwaarden worden aangebracht gelden jegens opdrachtgever vanaf één maand na de datum waarop de gewijzigde algemene voorwaarden aan de opdrachtgever schriftelijk zijn medegedeeld – tenzij de opdrachtgever, opdrachtnemer binnen veertien dagen na ontvangst van de mededeling schriftelijk in kennis stelt van het feit dat hij tegen de wijziging van de algemene voorwaarden bezwaar maakt.

Artikel 2: Aanbieding en overeenkomst
2.1 Alle offertes en aanbiedingen van de opdrachtnemer zijn geheel vrijblijvend.
2.2 Opdrachten en wijzigingen in opdrachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk door opdrachtgever worden verstrekt.
2.3 Opdrachten en wijzigingen daarin zijn voor opdrachtnemer pas bindend, indien zij schriftelijk door hem zijn aanvaard.

Artikel 3: Geheimhouding van vertrouwelijke informatie
3.1 Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.
3.2 Opdrachtnemer zal voldoen aan de gedragscode inzake de Wet persoonsregistraties.
3.3 Opdrachtnemer heeft afdoende maatregelen getroffen van organisatorische, fysieke, operationele en systeemtechnische aard om de belangen van opdrachtgever zo goed mogelijk te waarborgen.
3.4 Opdrachtnemer is, behoudens verplichtingen die de wet aan hem oplegt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, van alle informatie die hem door de opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.

Artikel 4: Duur en beëindiging van de overeenkomst.
4.1 Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van computerservice en daar mee samenhangende periodieke diensten wordt de overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij een andere periode uitdrukkelijk is overeengekomen.
4.2 Opzegging kan alsdan uitsluitend schriftelijk geschieden tegen het einde van een kalenderkwartaal met een opzegtermijn van tenminste één maand, tenzij anders is overeengekomen.
4.3 De overeenkomst kan, behoudens hetgeen is geregeld in artikelen 4.5, 5.4, 9.1, 12.1 en 12.4 tussentijds uitsluitend worden beëindigd door ontbinding en zulks uitsluitend indien de andere partij, na verloop van een redelijke termijn volgende op een deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst. De ontbinding dient te geschieden per aangetekende brief aan de andere partij; rechterlijke tussenkomst is niet vereist.
4.4 Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door opdrachtnemer nog niet is uitgevoerd.
4.5 In afwijking van het bepaalde in artikel 4.3 kan opdrachtnemer de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, indien aan hem – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien hij anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Opdrachtnemer zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
4.6 Bedragen die opdrachtnemer voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
4.7 Indien de overeenkomst wordt beëindigd tegen het eind van het kalenderkwartaal met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.2 dan kan de opdrachtgever nog gedurende maximaal de eerste drie maanden in het daaropvolgende kalenderjaar prestaties van opdrachtnemer betrekken voor wat betreft de afsluiting van de administratieve gegevens verwerking betreffende het afgelopen kalenderjaar, tegen betaling van de tarieven daarvan zoals deze van toepassing waren op het tijdstip van beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 5: Prijzen en tarieven.
5.1 Door opdrachtnemer opgegeven prijzen en tarieven zijn exclusief extra (advies-) werkzaamheden die niet als zodanig zijn bedongen, alsmede omzetbelasting en heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
5.2 Indien prijsbepalende factoren een verhoging ondergaan, door welke oorzaak dan ook, dan is opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig te wijzigen. Een dergelijke wijziging geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen.
5.3 Buiten het artikel 5.2 geregelde geval kunnen de tarieven van prestaties, waaronder computerservice, door opdrachtnemer worden gewijzigd bij schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever. Aldus gewijzigde tarieven zullen gelden vanaf een door opdrachtnemer in voornoemde kennisgeving te vermelde datum, doch in geen geval eerder dan een maand na verzending van de kennisgeving aan de opdrachtgever.
5.4 In geval opdrachtgever binnen veertien dagen bezwaar heeft gemaakt tegen een voorgenomen verhoging ex artikel 5.3 en met opdrachtnemer niet tot overeenstemming komt over wijzigingen van die tarieven, dan heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst binnen een maand na voornoemde kennisgeving tegen het einde van het kalenderkwartaal te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving.
5.5 Tenzij de opdrachtgever binnen veertien dagen na ontvangst van kennisgeving van een tariefaanpassing ex artikel 5.3 schriftelijk opdrachtnemer in kennis stelt van het feit dat hij bezwaar maakt tegen de voorgenomen verhoging, wordt hij geacht de gewijzigde tarieven te hebben aanvaard.

Artikel 6: Betaling en reclames
6.1 Voor zover niet anders overeengekomen, zal de opdrachtgever de facturen van opdrachtnemer zonder korting en/of schuldvergelijking dienen te voldoen binnen veertien dagen na de dagtekening van de factuur in Nederlandse valuta, ten kantore van opdrachtnemer of door middel van storting ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening.
6.2 Indien de opdrachtgever het bedrag van de factuur zoals door hem verschuldigd, niet binnen de voorgeschreven termijn voldoet, is hij in gebreke en wettig verzuim. Alsdan is opdrachtnemer gerechtigd aan de opdrachtgever een rente in rekening te brengen, welke drie procentpunten méér bedraagt dan de op dat moment geldende wettelijke rente, met een minimum-rente van 1% per maand waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand geldt, aanvangende vanaf de vervaldatum tot de dag der algehele voldoening.
6.3 Indien de opdrachtgever met enige door hem aan opdrachtnemer verschuldigde betaling in gebreke is, zijn alle ander vorderingen, die opdrachtnemer op de opdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.
6.4 Door niet-tijdige betaling van de factuur van opdrachtnemer is de opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, welke gesteld worden op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van EUR 50,–.
6.5 Indien de opdrachtgever het bedrag van de factuur betwist, dient hij zijn bezwaren schriftelijk binnen veertien dagen na de dagtekening van de factuur aan opdrachtnemer mede te delen op straffe van verval van het recht van reclame.
6.6 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het bedrag van de factuur.
6.7 Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, kan opdrachtnemer nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
7.1 Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van opdrachtnemer dan wel diens toeleverancier, totdat alle bedragen, die opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de desbetreffende overeenkomst en te leveren zaken, verrichte en te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in art. 6.3 volledig aan opdrachtnemer zijn voldaan. Rechten worden aan opdrachtgever steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder voorwaarden dat opdrachtgever de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
7.2 Bestanden met (verwerkings-) gegevens van opdrachtgever die onder het beheer van opdrachtnemer zijn gesteld, blijven onder alle omstandigheden het eigendom van opdrachtgever.

Artikel 8: Medewerking door opdrachtgever
8.1 De opdrachtgever dient zijn medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de overeenkomst, daartoe zal opdrachtgever opdrachtnemer steeds alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen.
8.2 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van opdrachtnemer staan of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft opdrachtnemer het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 9: Leveringstermijnen
9.1 Alle door opdrachtnemer genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan opdrachtnemer bekend waren en deze zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden. Opdrachtnemer is niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege omstandigheden, die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden.
Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen opdrachtnemer en opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden. Een excessieve overschrijding van termijnen kan worden beschouwd als een grond tot ontbinding van de overeenkomst, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 4 en 10.

Artikel 10: Aansprakelijkheid van opdrachtnemer-vrijwaring
10.1 Voor alle directe schade van de opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van diens honorarium terzake van onderhavige opdracht.
10.2 Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk.
10.3 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.
10.4 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk, met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen. 10.5 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade zal vervallen na ommekomst van twee jaren na het ontstaan van de schade.

Artikel 11: Overmacht
11.1 Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
11.2 In geval van overmacht als voren bedoeld heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst met de opdrachtgever geheel of ten dele te annuleren, zulks door een eenvoudige mededeling aan de opdrachtgever zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat opdrachtnemer ter zake van de door de opdrachtgever door de annulering eventueel geleden schade tot enige vergoeding is verplicht.

Artikel 12: Uitvoering der werkzaamheden
12.1 Opdrachtnemer zal computerservice en de daarmee samenhangende werkzaamheden met zorg verrichten overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgestelde afspraken.
12.2 De door opdrachtnemer te verwerken gegevens dienen door de opdrachtgever te worden geprepareerd en te worden aangeleverd volgens door opdrachtnemer te geven richtlijnen.
12.3 Opdrachtnemer kan de van opdrachtgever ontvangen zaken en gegevens en de resultaten van de verwerking onder zich houden totdat opdrachtgever alle verschuldigde bedragen betaald heeft.
12.4 Opdrachtnemer kan wijzigingen aanbrengen in de omvang of inhoud van de te verrichten computerservice en de daarmee samenhangende werkzaamheden.
12.5 Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij opdrachtgever geldende procedures tot gevolg hebben, zal opdrachtnemer opdrachtgever hierover zo tijdig mogelijk inlichten en komen de kosten van die verandering van die procedures voor rekening van opdrachtgever. In zodanig geval kan opdrachtgever de overeenkomst door middel van schriftelijke kennisgeving aan opdrachtnemer beëindigen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, tenzij wijzigingen in de uitvoering van de werkzaamheden worden aangebracht die noodzakelijk zijn ten gevolge van veranderingen in de wetgeving of anderszins door bevoegde instanties af te geven voorschriften.
12.6 Opdrachtnemer garandeert voor de duur van de overeenkomst de benodigde programmatuur aan te passen aan wijzigingen in voorschriften van bevoegde instanties, zodanig dat de verwerking van gegevens van opdrachtgever blijvend kunnen worden uitgevoerd met behoud van kwaliteit.

Artikel 13: Geschillen
13.1 Ter zake van alle geschillen, verband houdende met offertes, opdrachten en overeenkomsten welke door deze voorwaarden worden beheerst, is, tenzij het onderwerp van geschil tot de competentie behoort van de kantonrechter, de rechter van de woonplaats van opdrachtnemer bevoegd.

Artikel 14: Toepasselijk recht
14.1 Op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten en daaruit voortspruitende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

Share This