Skip to main content

Privacyverklaring

AllUnited B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. AllUnited B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring; 
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;  
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;  
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;  
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;  
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.  

  Als AllUnited B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.  

  Verwerking van persoonsgegevens van contactpersonen van klanten of leveranciers

  Persoonsgegevens van contactpersonen van klanten of leveranciers worden door AllUnited B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):   

  • Het voeren van een bedrijfsadministratie  
  • Communicatie over producten en diensten  
  • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht  

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:  
  De overeengekomen opdracht  

  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan AllUnited B.V. de volgende persoonsgegevens van jou vragen:  
  Naam, functie binnen de organisatie, email, telefoon.  

  Verwerking van persoonsgegevens van cursus-, workshop- en webinar- deelnemers

  Persoonsgegevens van deelnemers van cursussen, workshops en webinars worden door AllUnited B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):  
  Communicatie over AllUnited cursus, workshop of webinar  

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:  
  Inschrijving voor een cursus, workshop of webinar.  

  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan AllUnited B.V. de volgende persoonsgegevens van jou vragen:  
  Naam, functie binnen de organisatie, email, telefoon  

  Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

  Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door AllUnited B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):  
  Communicatie over AllUnited producten en diensten  

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:  
  Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje, aanvraag informatie via email, website, enz.  

  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan AllUnited B.V. de volgende persoonsgegevens van jou vragen:  
  Naam, functie binnen de organisatie, email, telefoon  

  Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

  Persoonsgegevens van medewerkers worden door AllUnited B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):  
  Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.  

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:  
  De arbeidsovereenkomst  

  Voor de bovenstaande doelstelling(en) worden de volgende persoonsgegevens vastgelegd:  
  Naam, straat + huisnummer, postcode, woonplaats, geboortedatum, geslacht,  telefoonnummer(s), ICE telefoonnummer, privé-emailadres, IBAN, soort identificatie (paspoort/rijbewijs), kopie ID, BSN, burgerlijke staat, datum in dienst, soort dienstverband (fulltime/parttime), functienaam, salaris.  

  Verstrekking aan derden

  De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het verzorgen van de (financiële) administratie.

  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.  

  Binnen de EU  

  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.  

  Minderjarige 

  Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar).  

  Bewaartermijn  

  AllUnited B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.  

  Beveiliging   

  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;  

  • Alle personen die namens AllUnited B.V. van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.  
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;  
  • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;  
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;  
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;  
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.  
   Google Analytics   

   Op de AllUnited website gebruiken wij Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.   

   Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. IP-adressen worden nadrukkelijk niet meegegeven. Verder staan we Google niet toe de verkregen ‘analytics’ informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.   

   Rechten omtrent jouw gegevens  

   Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.  

   Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.  

   Klachten

   Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij jou hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.  

   Vragen

   Als je naar aanleiding van ons privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!  

   Copyright

   Alle rechten voorbehouden. De inhoud van dit document blijft eigendom van AllUnited B.V. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AllUnited B.V.

   ©2018, AllUnited B.V.